2020571801
ABDUL REHMAN


2020571802
ASHWATHI K C


2020571803
ATCHAYA P T


2020571804
CHINGAKHAM NGOTOMBA SINGH


2020571806
MEENA. L


2020571807
NARALE BHAKTI ANAND


2020571808
G SAI PREETHAM


2020571809
K SANJANA


2020571811
TOLETI KAVYA SREE


2020571812
VIDYA D'CRUZ